Avfallssortering

Avfallssortering – Varför?

Avfallssortering har blivit ett alltmer omdiskuterat ämne under de senaste åren. Det kan vara lätt att inte orka ge sig in i striden, att tänka att ”Det där rör inte mig, det får någon annan sköta”. Men i takt med att tillväxten och konsumtionen i samhället ökar, ökar även mängden avfall.

Förr i tiden sköttes det här kretsloppet på ett mer naturligt sätt. Man använde sig främst av material som fanns i den närmaste miljön. Man var i större utsträckning självförsörjande, och varorna fraktades inte lika långt. Det var mer tid- och arbetskrävande att tillverka saker än vad det är idag, och man producerade därför inte mycket mer än vad man behövde för att leva. Man levde av naturliga skäl mer på närproducerade varor, och framför allt – man hade ännu inte börjat framställa konstgjorda material i den skala vi gör idag.

De syntetiska materialen har måhända lett oss framåt i utvecklingen, men de har också fört mig sig nya problem att lösa. Stor del av de nya materialen kan inte brytas ned på naturligt vis. De blir därmed tvungna att förvaras på speciella stationer under lång tid, i väntan på att vi kommer på någon bättre lösning. De nya materialen innehåller mängder av kemikalier, många av dem skadliga för såväl människornas hälsa som djur och natur.

För att bidra till en minskning av den här inverkan på miljön vi lever i, kan vi se till att ta hand om det avfall som vi vet hur vi ska ta till vara på. En enkel åtgärd, är att börja sortera det avfall som uppstår i det egna hushållet. Det är här du kommer in.

En bra start är att sortera det som ska till återvinningsstationen, exempelvis avfall i form av förpackningar (tillverkade av glas, metall, papper eller plast) och tidningar. Om förpackningarna består av flera delar av olika material, till exempel en glasflaska med metallkapsyl – ska dessa delar sorteras var för sig.

Sen har vi det direkt skadliga avfallet. Dit räknas exempelvis kemikalier, batterier, läkemedel och el-avfall. Vissa kommuner har särskilda miljöcentraler, där du kan lämna in farligt avfall. Överblivna mediciner lämnas in till apotek. Små batterier kan lämnas i batteriholkar, medan större batterier och produkter där batterierna är inbyggda, sorteras in tillsammans med övrigt el-avfall till kommunen. Ibland kan även elektronikbutikerna ta emot de egna produkterna när det blivit dags att kassera dem.

Det som förmultnar och på ett naturligt sätt kan omvandlas till jord, till exempel mat- och trädgårdsavfall – kan komposteras. Detta görs antingen i hemmet eller hos kommunen. Om du vill sköta egen kompostering i hemmet, bör du kontakta kommunen för att få reda på vilka bestämmelser som gäller där du bor. Kläder, skor och liknande kan återanvändas och lämnas med fördel in till second hand-butiker eller välgörenhetsorganisationer. Varje liten del du tar tag i, är ett stort steg i rätt riktning. Det viktigaste är att du börjar någonstans!